054-5728835 ariliv@walla.com

קשיים חברתיים

אחד הקשיים הנפוצים והמכאיבים הן לילד והן להוריו הוא התמודדות עם קושי חברתי.

ראשית, חשוב לזכור שלאנשים שונים ישנם צרכים חברתיים שונים. ישנם אנשים האוהבים להיות בקשר עם אנשים רבים, להיות חלק מ"חבורה". אנשים אחרים זקוקים לחבר אחד או שניים ושמחים בכך. חשוב שנזהה את הצורך האמיתי של הילד: אם מדובר בילד שאנחנו חווים כי הוא דחוי או אינו מוצא את מקומו – אז יש מקום לברר ולטפל בכך.

לקושי חברתי יכולים להיות גורמים מגוונים ובהתאם הטיפול בו; 

  • ישנם ילדים להם קושי בהבנת סיטואציות חברתיות, קושי בזיהוי רגשי אצלם ואצל זולתם.
  • אחרים, בעלי רגישויות יתר תחושתיות, עשויים לחוות את הסביבה כמאיימת וחודרנית, מה שמשפיע על התנהלותם ותגובותיהם. הם עשויים להסתגר או לחליפין להגיב בתוקפנות, ובכל אחת מהאפשרויות הללו – לגרום לריחוק ולקושי חברתי.
  • הצורך של ילדים להם תת תחושה פרופריוצפטיבית לחוש מגע חזק, גורם להם להרבות במגע באחרים, להנות מחיבוק חזק והתגוששות, להתקל באחרים ועוד. כל אלה נעשים כמובן שלא בכוונה תחילה, אך עשוייה להחוות בצורה לא נעימה לאחרים. במקרים רבים התנהגות כזו נתפסת כמציקה, ועשויה להוות גורם לדחייה.

לאחר ברור של מקור הקושי, נוכל להבין את הסיבה להתנהגות שגורמת לקושי או לדחייה החברתית. 

הטיפול יהיה במקור הקושי, ובהתאמה – בכל אחת מהדוגמאות הנ"ל הטיפול יהיה שונה. יחד עם זאת, בכל המקרים של קושי חברתי, נתרגל ונעבוד על פיתוח מודעות להתנהגויות הנלוות, זיהוי רגשי וזיהוי הצורך של הזולת.

סגירת תפריט